Apie mus

LKRŠ misija: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje. 

Dėmesio! Lietuvos katechetikos centro projektas – Tikybos vadovėliai Lietuvos mokiniams

2016-gj_plakatas-logo_340x240Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“ Lk 6, 36–37

Brangūs Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Geradariai, Bičiuliai, Rėmėjai,

Prasmingų Jums Gailestingumo metų!

 

 

Mylėkite vieni kitus Jn 13, 34-35

Brangūs LKR Šalpos Bendradarbiai, Rėmėjai, Geradariai, pasibaigė Pašvęstojo gyvenimo metai. Apaštališkąjame laiške popiežius Pranciškus 2014 m. lapkričio 21d. kreipėsi į visą Dievo tautą primindamas, kad “Pašvęstojo gyvenimo metai turi rūpėti ne tik pašvęstiesiems asmenims, bet ir visai Bažnyčiai”. Kiekvienas iš mūsų būdamas Bažnyčios dalimi savo kasdieniu darbu, meilės darbais šeimoje ir visuomenėje, kilniomis idėjomis ir pasiekimais, savo auka ir ypatingu pasiaukojimu artimui, liudijame gyvąją Kristaus Bažnyčią.
2015 metais Čikagoje vykusioje Dainų Šventėje ir Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo seselių piknike, Putname buvo pradėta LKR Šalpos akcija Mylėkite vieni kitus Jn 13, 34-35, kurioje buvo pristatyti Šalpos veikla, darbai, projektai ir pasiekimai. Akcijos metu vyko loterija, kurioje Ramona Šatinskas iš Hockessin, DE laimėjo garsaus lietuvių krepšininko Jono Valančiūno sportinius marškinėlius su jo parašu. Džiugu pranešti, kad 2015 metais LKR Šalpa parėmė Lietuvos Katalikų Bažnyčią ir išeiviją $969,990 doleriais! Visa tai būtų neįmanoma be Jūsų, mieli Geradariai, paramos LKR Šalpai. Nuoširdus Jums AČIŪ!

2015 metais LKR Šalpos Direktorių Tarybos gretas papildė, metinio suvažiavimo metu, išrinkti kun. Gintaras Jonikas, Dievo Apvaizdos parapijos klebonas, Detroit, MI ir Jūratė Žukauskienė, aktyvi ateitininkė ir visuomenininkė, vysk. Kęstučio Kėvalo sesuo, iš Rockaway Park, NY. Sveikiname naujuosius direktorius ir linkime prasmingo darbo LKR Šalpoje!

Kviečiu, kad 2015metais prasidėjusi LKR Šalpos akcija Mylėkite vieni kitus Jn 13, 34-35, tęstųsi ir per visus 2016 Gailestingumo metus.

Nuoširdžiai Jūsų,
Salvijus Kungys, LKR Šalpos reikalų vedėjas