Apie mus

LKRŠ misija: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje.


Sv Kaledos2 LKRŠ sveikina visus su Šv. Kalėdomis!

Sveikinimą žiūrėkite čia.


LT2018-page1

 

 

 

LKRŠ 2018m. žiniaraštis jau čia!


 

Popiežius Pranciškus Lietuvoja

„Gyvenimas gražus su kitais, mūsų šeimose, su draugais, dalyvaujant savo tautos kovose…“ (Popiežius Pranciškus)

Brangūs LKR Šalpos Bendradarbiai, Rėmėjai, Geradariai,

Šventojo Tėvo apaštalinė kelionė į Lietuvą buvo tikra Dievo dovana visiems lietuviams. Popiežius Pranciškus prisilietęs prie mūsų tautos istorijos, pažymėtos kryžiaus ženklu, skelbė mums Evangelijos džiaugsmą, Dievo meilę ir gailestingumą. Džiugu pranešti, kad LKR Šalpa prisidėjo $50,000 dolerių parama prie šio istorinio vizito. Tai pat LKRŠ per GoFundMe surinko $3,650 dolerių padėti neįgaliems žmonėms ir jaunimui dalyvauti susitikime su popiežiumi. Nuoširdiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios akcijos.

Per šiuos kalendorinius metus LKRŠ gavo 274 paramos prašymus.  Nuo metų pradžios iki lapkričio mėnesio Jūsų parama LKR Šalpai siekė $23,140 dolerius. Kiekviena auka yra brangi ir vertinama, todėl tariame Jums AČIŪ! Šiais metais LKR Šalpa parėmė katalikiškus projektus Lietuvoje ir išeivijoje –  619,000 JAV doleriais!

Šiais metais LKR Šalpos Direktorių Tarybos gretas papildė, metinio suvažiavimo metu, išrinktas O. Vytautas Prunskis iš Čikagos, baigęs taikomą matematiką Harvard universitete ir gavęs magistratūros laipsnį. Aldona Lingertaitienė,  ilgametė  LKR Šalpos direktorių Tarybos narė iš  Boston, MA. Taip pat tėv. Aurelijus Gricius OFM, Šv.Antano vienuolyno Kennebunke  namų vikaras.  Antrai kadencijai į LKRŠ Direktorių Tarybą perrinkti kun. Gintaras Jonikas ir Jūratė Žukauskienė. Sveikiname naują LKRŠ Direktorių Tarybą ir linkime produktyvaus darbo LKR Šalpoje.

Mieli LKRŠ geradariai, pasidžiaukime Jūsų dosnumo dėka įgyvendintais projektais ir ženkime kartu į Naujuosius 2019 metus.  Ateinančiais metais daugelyje Lietuvos vietų vyks katalikiškos vaikų, jaunimo, šeimų stovyklos. Jau dabar organizuojami katalikiški renginiai, rekolekcijos, seminarai, kurie vyks kitais metais. Himnas meilei sako: „ dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.“ (1 Kor 13,13). Dievui padedant ir laiminant kartu įprasminkime 2019 metus meilės Dievui ir artimui darbais. „Toks gyvenimas yra gražus“ sakė popiežius Pranciškus.

Nuoširdžiai Jūsų,

Salvijus Kungys, LKR Šalpos reikalų vedėjas