Apie mus

LKRŠ misija: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje.

 

 


avys

Tęsiasi LKR Šalpos akcija Mylėkite vieni kitus Jn 13, 34-35

Brangūs LKR Šalpos Bendradarbiai, Rėmėjai, Geradariai,

Pirmiausia noriu Jums padėkoti, kad LKR Šalpa yra Jūsų gyvenimo dalis, remiate šią organizaciją, domitės jos veikla, rūpinatės jos ateitimi. Nuoširdus Jums AČIŪ! Jau 55 metai, kaip gyvuoja LKRŠ. 2016m.  LKRŠ parama katalikams Lietuvoje ir išeivijoje – 843,135 JAV doleriai!

Per 2016m.  iki lapkričio pradžios Jūsų parama LKR Šalpai siekė $33,439 dolerius. Taip pat buvo gauti šie palikimai: John J. Siaurusaitis $116,664 dolerių, Thadius Navickas $10,680 dolerių, kun. Victor Skilandziunas $11,025 dolerių, Eufemija Steponis $28,571 dolerių. Amžiną atilsį visiems LKR Šalpos Geradariams, iškeliavusiems pas Viešpatį.

2016m. LKR Šalpos Direktorių Tarybos gretas papildė, metinio suvažiavimo metu, išrinkti Tėv. Raimundas Bukauskas OFM, vikaras ir įždininkas Šv. Antano vienuolyne Kennebunk, ME ir Tadas Gintautas Dabšys, aktyvus lietuvių bendruomenės narys iš Los Angeles, CA.

2016m. vasarą Baltimore vykusioje Šokių Šventėje tęsėsi LKR Šalpos akcija Mylėkite vieni kitus Jn 13, 34-35, kurioje buvo pristatyta Šalpos veikla, darbai, projektai ir pasiekimai. Vasarą taip pat vyko Gailestingumo metų įprasminimo projektas.  2016m. spalio mėnesį vyko Šiluvos koplyčios 50 metų jubiliejus, Washington DC, prie kurio LKR Šalpa daug kuo prisidėjo. LKRŠ kartu su New Yorko Maironio lituanistine mokykla lapkričio pradžioje surengė  saldainių dalijimosi su Lietuvos vaikais akciją – „Mes mylime Lietuvą ir mes norime dalintis“. Iš viso buvo surinkta 75 svarai saldainių!

Šiais metais Lietuvoje vyks didžiausias renginys jaunimui – Lietuvos Jaunimo Dienos 2017 „Tiesa padarys jus laisvus“. Daugelyje Lietuvos vietų vyks katalikiškos vaikų, jaunimo, šeimų stovyklos. Toliau vyks Lietuvos Katechetinio Centro projektas – aprūpinti visas Lietuvos mokyklas tikybos vadovėliais, kuriam pilnai įvykdyti reikalinga dar $124,282 dolerių.

Kviečiu, kad prieš du metus prasidėjusi LKR Šalpos akcija Mylėkite vieni kitus Jn 13, 34-35, tęstųsi ir per visus 2017 metus.

Nuoširdžiai Jūsų,

Salvijus Kungys, LKR Šalpos reikalų vedėjas