Struktūra

LKRŠ Administracija

  • Salvijus Kungys – LKRŠ Reikalų vedėjas
  • Josefina Senken – LKRŠ Reikalų vedėjo  padėjėja
Adresas:
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa / Lithuanian Catholic Religious Aid
64-25 Perry Avenue Maspeth, NY 11378-2441 USA
E – mail: info@lkrsalpa.org
Tel: 718.326.5202
Faksas: 718.326.5206
Skype: LKRSalpa
LKRŠ direktoriai20171104_093635
LKRŠ Direktorių Taryba 2017m. – 2018m.

Prelatas Edmundas Putrimas – Lietuvos   Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegatas užsienio lietuvių katalikų Sielovadai – LKRŠ Pirmininkas
Vyskupas Emeritas Paulius A. Baltakis, OFM – I vice pirmininkas   (ex-officio)
Arkivyskupas Gintaras Grušas – II vice pirmininkas (ex-officio)
Milda Palubinskaitė – III vice-pirmininkė
Algirdas Lukoševičius –Iždininkas
Kun. John Puodžiūnas OFM, Angliškai kalbančių konferencijos pirmininkas, – LKRŠ Finansų komiteto pirmininkas
Monika Sabalienė – Narystės komiteto pirmininkė
Jūratė Žukauskienė– sekretorė
Kun. Gintaras Jonikas
Kun. Raimundas Bukauskas, OFM
Vida Jankauskienė
Tadas Gintautas Dabšys
Vita Matusaitienė
Kun. Nerijus Šmerauskas
Kun. Vytautas Volertas