Struktūra

LKRŠ Administracija

  • Salvijus Kungys – LKRŠ Reikalų vedėjas
  • Josefina Senken – LKRŠ Reikalų vedėjo  padėjėja
Adresas:
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa / Lithuanian Catholic Religious Aid
64-25 Perry Avenue Maspeth, NY 11378-2441 USA
E – mail: info@lkrsalpa.org
Tel: 718.326.5202
Faksas: 718.326.5206
Skype: LKRSalpa
LKRŠ direktoriai ir raštinės darbuotojai 2016-2017m.

LKRŠ direktoriai ir raštinės darbuotojai. Nuotraukoje nėra kun. John Puodžiūno OFM, vysk. Pauliaus A.  Baltakio OFM, kun. Gintaro A. Joniko, kun. Jono Šileikos OFM, Vidos            Jankauskienės ir Jūratės Žukauskienės

LKRŠ Direktorių Taryba 2016m. – 2017m.

∗ Prelatas Edmundas Putrimas – Lietuvos   Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegatas užsienio lietuvių katalikų Sielovadai – LKRŠ Pirmininkas

Vyskupas Emeritas Paulius A. Baltakis, OFM –    I vice pirmininkas   (ex-officio)

Arkivyskupas Gintaras Grušas – II vice         pirmininkas (ex-officio)

Milda Palubinskaitė – III vice-pirmininkė

Algirdas Lukoševičius –Iždininkas

Kun. John Puodžiūnas OFM, Angliškai kalbančių konferencijos pirmininkas, – LKRŠ Finansų komiteto pirmininkas

 ∗ Monika Sabalienė – Narystės komiteto pirmininkė

 ∗ Jūratė Žukauskienė– sekretorė

 ∗ Kun. Gintaras Jonikas

 ∗ Kun. Raimundas Bukauskas, OFM

 ∗ Vida Jankauskienė

 ∗ Tadas Gintautas Dabšys

 ∗ Vita Matusaitienė

 ∗ Kun. Jonas Šileika, OFM

 ∗ Kun. Vytautas Volertas