Struktūra

LKRŠ Administracija

  • Salvijus Kungys – LKRŠ Reikalų vedėjas
  • Josefina Senken – LKRŠ Reikalų vedėjo  padėjėja
Adresas:
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa / Lithuanian Catholic Religious Aid
64-25 Perry Avenue Maspeth, NY 11378-2441 USA
E – mail: info@lkrsalpa.org
Tel: 718.326.5202
Faksas: 718.326.5206
Skype: LKRSalpa

LKRŠ Direktorių Taryba 2018m. – 2019m.

Garbės direktoriai
Kardinolas Audrys J. Bačkis
Vilnius, Lietuva
Vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM
Kaunas, Lietuva

LKRŠ Direktoriai
Prelatas Edmundas Putrimas – Lietuvos   Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegatas užsienio lietuvių katalikų Sielovadai, LKRŠ Pirmininkas
Arkivyskupas Gintaras Grušas – LKRŠ I vice pirmininkas  (ex-officio)
 Kun. John Puodžiūnas OFM – LKRŠ II vice pirmininkas (ex-officio), Angliškai kalbančių konferencijos pirmininkas, LKRŠ Finansų komiteto pirmininkas
 Kun. Gintaras Jonikas – LKRŠ III vice pirmininkas
∗ Dr. Algirdas Lukoševičius – LKRŠ Iždininkas
Tadas Gintautas Dabšys – LKRŠ Narystės komiteto pirmininkas
Jūratė Žukauskienė – LKRŠ sekretorė
Kun. Raimundas Bukauskas, OFM
Aldona Lingertat (Lingertaitienė )
∗ Owen Vytautas Prunskis
Vita Matusaitienė
Kun. Nerijus Šmerauskas
Kun. Aurelijus Gricius, OFM