Vysk. P. Baltakis OFM

2020 m. gegužės 11 d.

Gerbiami Konfratrai, broliai, seserys Kristuje,

Gegužės mėn. 17 d. sueina vieneri metai, kai Vysk. Paulius Baltakis OFM, buvęs išeivijos lietuvių katalikų ganytojas, užbaigė savo žemišką kelionę. Jis buvo palaidotas Kretingos senosiose kapinėse visai netoli nuo Pranciškonų vienuolyno.

Popiežius Jonas Paulius II išreikšdamas savo rūpestį lietuvių tautai Tėvynėje ir išsibarsčiusiai po pasaulį, 1984 metais paskyrė Tėvą Paulių vadovauti išeivijos lietuvių katalikų sielovadai. Vyskupas Baltakis “… savo autoritetu, kuriuo atspindėjo pranciškoniškas dvasingumas ir tautinis idealizmas, bendradarbiaudamas su išeivijos dvasininkais, katalikų bendruomenėmis … jis prisidėjo prie atgimstančios ir atsikuriančios Lietuvos. Tai buvo aktyvus, o ne pasyvus indėlis…. Malda, įvairiomis akcijomis ir diplomatija Vyskupas Baltakis savo ganytojiška veikla suvienijo išeivijos lietuvių katalikų jėgas…” (Artūras Grickevičius, “Užsienio Lietuvių Vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM: tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias”, 2019; Patarme). Net kai Popiežius priėmė vyskupo atsistatydinamo raštą 2003 m., kiek jam jėgos leido, Emeritas vyskupas toliau prisidėjo prie sielovadinės veiklos išeivijoje tol kol jis nusprendė galutinai grįžti į Lietuvą 2018 m. balandžio mėn. 24 d.

Dėkingi “Juozo Giedraičio vardo Lietuvos Moksleivių fondo, Tautos Fonde”, “Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos” nariams, dvasiškiams ir visiems už iniciatyvą ir kviečiu visus maldomis ir prisiminimais pagerbti šviesios atminties Vyskupą Paulių Baltakį OFM, kuris paaukojo savo gyvenimą Kristaus Bažnyčiai ir lietuvių tautai. Tegul ilsisi Viešpatyje.


Kristuje,

Prelatas Edmundas J. Putrimas